Firma Intellego HMP zajmuje się profesjonalną współpracą z podmiotami biznesowymi w zakresie:

a) obsługi bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • przeprowadzanie okresowych i kompleksowych audytów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dokonywanie analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pomoc w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji
  ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • prowadzenie i kompletowanie rejestrów i sprawozdań dotyczących wypadków przy pracy,
 • pomoc przy doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • pomoc w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych,
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

 

b) szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzonych w formie seminarium:

 • szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • szkolenia okresowe BHP dla:
  • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • pracowników administracyjno – biurowych
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • pracownikówzatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych

 

c) wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania opartych o standardy:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • PN-N 18001
 • HACCP
 • ISO 22000

d) obsługi w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ochrony środowiska:

 • prowadzenia niezbędnej dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa w tym zakresie, m.in.: karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, ewidencji opakowań wprowadzonych na rynek krajowy, raportowanie do systemu KOBIZE
 • naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska,
 • przeprowadzaniu audytów środowiskowych,
 • pomoc w prowadzeniu korespondencji z właściwymi organami kontroli i nadzoru.

 

e) prowadzenia księgowości i spraw kadrowo-płacowych

www.accisus.pl